campagne tegen onwettige constitutionele wetswijzigingen

Geplaatst op

WeLead Zimbabwe is een organisatie die zich focust op de ontwikkeling van jeugdleiderschap, gebaseerd op het idee dat de jongeren de toekomst hebben. De groep gelooft dat ontwikkeling begint bij jonge mensen en wordt versneld wanneer zij hun leiderschapscapaciteiten benutten. Ze werken aan het samenbrengen van jongeren door het stimuleren en aanmoedigen van leiderschapsontwikkeling (o.a. door middel van bijeenkomsten en workshops) en hen te onderwijzen over mensenrechtenkwesties, de rechtsstaat en andere politieke of sociaal-maatschappelijke kwesties die de Zimbabwaanse bevolking raken.


In dit project voert de groep actie tegen een onwettige wijziging van de grondwet: de overheid voert namelijk zonder raadpleging van de bevolking wetsvoorstellen door. Dit onder de dekmantel van de COVID-19 lockdown. Een excuus om wetsvoorstellen het parlement in te smokkelen zonder inbreng van burgers.


Een grondwetsvoorstel (dat wil dus zeggen een wetsvoorstel dat tot doel heeft om de grondwet te wijzigen) mag níet worden ingediend in de senaat of in de nationale vergadering, tenzij deze 90 dagen van tevoren is aangekondigd in het openbaar over de precieze wijziging. In de tussentijd is het parlement verplicht om vergaderingen te organiseren en het publiek bijeen te roepen voor hun mening.

Maar nu wordt het publieke consultatieproces gewoon in zijn geheel overgeslagen en de overheid maakt misbruik van de lockdown om nog meer macht naar zich toe trekken.

WeLead wil ervoor zorgen dat de regering verantwoordelijk wordt gehouden voor haar acties. De regering moet daarom de ‘heiligheid’ van de grondwet hooghouden door de juiste procedures te volgen die in de grondwet zijn voorzien.

WeLead pleit voor het betrekken van de jeugd bij het ontwikkelen van beleid door de regering, aangezien dit beleid van invloed is op het welzijn van jongeren en omdat zij de ‘leiders van de toekomst’ zijn. WeLead pleit ook voor een quotasysteem voor jongeren in alle politieke en economische levenssferen in Zimbabwe. Als organisatie staan ze voor transparantie en verantwoording in zowel private als publieke instellingen. WeLead bevordert ook de ontwikkeling van jeugdleiderschap door middel van netwerken en het bij elkaar brengen van jongerengroepen. Dit maakt het uitwisselen van ideeën en ervaringen onder de jeugd mogelijk.

De politieke omschrijving van dit specifieke project is duidelijk; de overheid moet op democratische wijze wetsvoorstellen doorvoeren, in plaats van de macht naar zich toe trekken binnen de lockdown.

 WeLead wil burgers van verschillende politieke, religieuze, maatschappelijke, academische instellingen, arbeiders- en studentenorganisaties mobiliseren om deel te nemen aan een grote blokkade die in Harare bij de parlementsgebouwen wordt opgezet.

Alle deelnemers komen samen op het historische Vrijheidsplein, vlakbij het Rainbow Towers Hotel, ongeveer drie kilometer verwijderd van het Parlementsgebouw. De deelnemers zullen dan naar het parlementsgebouw lopen in een mars, met borden omhoog met daarop verschillende boodschappen die duidelijk laten zien dat er veel ongenoegen bestaat over de ongrondwettelijke amendementen. In het Parlement blokkeren de deelnemers alle toegangspunten tot het gebouw, terwijl sprekers van verschillende deelnemende organisaties om de beurt solidariteitstoespraken houden en uitleggen waarom ze deze actie organiseren.

Uitgenodigde mensenrechtenadvocaten zullen ook om de beurt het wetsvoorstel en de implicaties ervan bespreken en uitleggen. Er zal ook een opgemaakte petitie worden overhandigd aan de voorzitter van het Parlement, waarin de behoeften en eisen van de burgers duidelijk worden uiteengezet. Kopieën van deze petitie zullen op het parlementsgebouw worden geplakt. Deelnemers zetten gezichtsmaskers op met verschillende boodschappen waarin ze de onwettige grondwetswijzigingen van de regering, hun implicaties, enzovoort aan de kaak stellen. De groep heeft veel gemobiliseerd en verwacht met haar campagne tenminste 10.000 deelnemers te trekken.

In het geval dat het Parlement geen corrigerende maatregelen neemt, is WeLead van plan om het Constitutionele Hof van Zimbabwe te benaderen om verhaal te halen.

Website: kubatana.net en Actiefonds X-Y
Schenking: 1000 euro